Our Grassroots Adviser

Aug/Sep 2023 Newsletter

carrie

அன்பாரந் ்த ப்பாளரக் ேள,

நம் நாட் ன் றந்தநாைளக் ய ைரல் நாம் ெகாண் டாடப் ேபாேறாம். இந்த
ஆண் ன் ேதய நாள் ந் ஆகஸ் ட் 5ம் ேத நைடெபம் . அதைனத் ெதாடரந் ், ஆகஸ் ட்
9ம் ேத காைல, காப்ல் உள்ள நம பன் ேனாக் மண் டபத்ல் ேதய நாள் பற்ச்
சடங் நைடெபம். தந்ரம் ெபற் ெசப்ற வளம் ேதசமாக எங்கடன் ேசரந் ்
ெகாண் டாட வாங்கள் ! ன “ெகத்தாய்” கைலநிகழ்ச் ப் ரியரக் ள் , ஆகஸ் ட் 6ம் ேத
காப் பன் ேனாக் மண் டபத்ல் அரங்ேகம் “ப்பர் சண் ேட” நிகழ்ச் த் தவறாமல்
வைக தாங்கள் .

அகாரரவ் நிகழ்ச் கள் ஒ􀯖ற􀯘க்க, நீ 􀮿ன் ச􀯵த் வடட் ாரச் 􀮿ழைலம் கலாசாரத்
􀯂ப்ைபம் உரப் ்􀯔க்க பற்பல இன்னிைச நிகழ்ச் க􀯬க்ம் ஏற்பா􀯄 ெசய்க்ேறாம் .
ஜைல 22ம் ேத மாைல, காப் பன் ேனாக் மண் டபத்ல் ங்கப்ர் 􀮽னப் பல்􀯧ய
இைசக்னர ் பைடக்க􀯳க்ம் இன்னிைச நிகழ்ச் ைய எரப் ாரத் ் ங்கள் . மனக்
இதமளிக்ம் ெசவ்􀯳ைசைய 􀯳ம்􀯖ேவாக்காக, ஆகஸ் ட் 19ம் ேத சனிக்ழைம மாைல
ேவைளல் ேலாவர் ேலத்தார் நீ ரத் ே் தக்கப் ங்கால் “ங்கால் இன்னிைச” நிகழ்ச்
நைடெபற. ெபரிேயாம் வரக் ம் வார இைய இந்நிகழ்ச் ல் ஓய்வாகக்
கக்கலாம்.

ஆகஸ் ட் மாதத்ல், தே் தார் தைல􀯚ைற அவலகம் ெதாடங்க்ம் ய
ட்டதை் தம் நாங்கள் அகப்பத􀯌் ேறாம். ஒவ்ெவா க்கத􀯊் ன் ன்னணிம்
ேசாதைனகம் ெவற்கம் நிைறந்த வாழ்க்ைகக்கைத இக்ம் . தே் தாரின் ஞானம் ,
􀯳ைலமப்ல்லா சாதைனகள் , கைதகள் அைனத்ம் இைளய தைல􀯚ைறனக்த்
ெதரிய ேவண் ம் . இந்த ேநாக்கத்டன் , ள்றன் , பரி, இைணப் என அைனத்ம்
உள்ளடங்ய ஊக்கட் ம் வாழ்க்ைகக் கைதகைளப் பர ன்வமா நீ ன் சத்
ெதாம் ஒங்ைணந்த பராமரிப் அைமப்ம் தே் தாைர அைழக்ன்றன. நீங்கள்
􀯳ைரத் தகவல் (QR) டை் ட ஒளிவடல் ெசய் பவதை் தப் ரத் 􀯊் ெசய் பெசய்யலாம். உங்கள் கைத ேதரந் ்ெதக்கப்படட் ால் , மாதத􀯊் ன் தைலறந்த நீ ன் சத்தே் தாராக நீங்கள் அங்காரிக்கப்படலாம் . ஒவ்ெவா மாதம், 2 தே் தாரக் ளின்
ஊக்கட் ம் கைதகைளப் பர ம்􀯖ேறாம். நீ ன் சத􀯊் ல் வக்ம் உங்கள்ெபற்ேறார,் அண் ைடடட் ார் அல்ல வயதத் நண் பர் உடப் ட மற்ற தே் தாரக் ைளம்
நீங்கள்ன்ெமாயலாம் .

மனைத ெநழைவக்ம் ெசய்கைள இவைர பரந் ்􀯌 ெகாண் ேடன் . இனி, என்கவனத்ற் வந்த ல ஷயங்கைளச் ட்க்காட􀯂் , நம் அக்கம்பக்கத்ைதத்ய்ைமயாகம் இனிதாகம் ைவத்க்க ஒன்ைணந் ெசயல்பமா நிைனட்டம்ேறன்.

ெசல்லப்ராணி வளரப் ்பவரக் ள் நான் மலத்ைத அப்றப்பத􀯌் வ அவயம் . அேதா,
கான்ரடீ ் அல்ல கல்பதத் தைர நாய் நீர் கதத் ால் , தைரையக் கட ஒேபாத்தல் தண்ணீர ் எத􀯌் செ் சல்ல ேவண் ம்.

இரண் டாவதாக, றாக்கக் அல்ல பறைவகக்க் ப்பாளரக் ள்உணவளிப்பைத நீங்கள் கண் டால், வனலங் சடட் த்ன்ழ் அ ஒ ற்றம் என்பைதநிைனபத􀯊் , $10,000 வைர அபராதம் க்கப்படலாம் என எத􀯌் ச ் ெசால்ங்கள் .

ன்றாவதாக, ெஷங் 􀮼ேயாங் , என் ேபரங்காகக் ெவளில் நீங்கள் காம்டயப்பர ் நன்ெகாைட ெபட􀯂் களில் ப்ைபகைள ச ேவண் டாெமனக் ப்பாளரக் க்
நிைனபதத் ம்􀮴ேறன் . தத் மான ளாஸ் க் ைபகைளப் ெபாமக்கள்
ைவத்செ் சல்ல ெ ஷங் 􀮼ேயாங் அ􀯠ேக ஒ ய ளாஸ் க் ெபட􀯂் ம் உள்ள.
மளிைகப்ெபா􀯠ள் வாங்ம் மற்றவரக் ள் , ஒ ைபக் 5 கா ெகாத􀯌் வாங்காமல் இந்தப்
ைபகைள மபயன􀯄ீ ெசய்யலாம் . இந்த 􀯚ைனப்களின் நல்ல ேநாக்கங்கைள
மத􀯊் ங்கள் . இந்தப் ெபட􀯂் களில் ப்ைபகள் எைதம் சாரக் ள் .

நம 􀯂ைம உணர􀯵் ம் நம ற்றத்ள்ள றர􀯙்  காட􀯄் ம் அக்கைறம் நீ ன்சதை் த அைனவக்ம் அ􀯠ைமயான இல்லமாகக் கட்க்காப்பதற் க்யமானைவ.அேத சமயத்ல், வேயாகத்தால் தளரவ் ைடந்தவரக் ள் , 􀯂ெமன் யா மற􀯊ேநாய்உள்ளவரக் ள் , அல்ல வாழ்க்ைகல் ந்த உைளசச் க் உள்ளானவரக் ம் நம்􀯘ைடல்இக்றாரக் ள் . அவரக் ைளத் ட்டாமல் எப்ேபாம் அன்பாக எத􀯌் ச் ெசால்ங்கள் . ஒவ்ெவாவர வாழ்ம் என்ெனன்ன ேபாராட்டங்கள் அல்ல சவால்கள் இக்ன்றன
என்ப நமக்த் ெதரியா. ஒவர􀯙்  நாம் காட􀯄் ம் அன் அன்ைறயச்ரமங்கக்􀮴ைடல் அவக் ஆதலளிக்ம் 

இத􀯌் டன் , அைனவக்ம் ன்ட்􀯂ேய இனிய ேதய நாள் வாழ்த்க்கைளத் ெதரித􀯌் க்
ெகாள்􀮴ேறன் ! வார இல் காப் காப்க்கைடகளி􀯩ம் எரவ் ம் இ மாதங்களிம்
நைடெபறக்ம் நிகழ்ச􀮼் களிம் உங்கைளச் சந்க்க ஆவடன்எரப் ாரத் 􀯊் க்􀮴ேறன் .